Yönetmelik

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (EKAM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve işletmelere ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanlarında danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.

b) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanlarında araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Yerli ve yabancı benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması ile ilgili yayınların sayısını arttırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanları ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalar yaparak bilgi üretimine ve birikimine katkıda bulunmak.

b) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması ile ilgili konularda bilimsel yayın sayısını arttırmak.

c) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanlarında yaygın kullanılan yazılımlar ve programlama dillerinin tanıtılmasıöğretilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

ç) Başta Üniversite olmak üzere enstitüler bünyesinde yürütülen akademik tezler, projeler ve makalelerin veri analizi, metodoloji ve araştırma bölümlerine destek sağlamak.

d) Kütahya ili ekonomisi başta olmak üzere, yerel ve bölgesel ekonomik veri bankasını oluşturmak, bölgesel düzeyde kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak veri tabanını oluşturmak ve paylaşımını sağlamak.

e) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanları ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde etüt, proje ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek, bu yönde kamu kurum/kuruluşları ve işletmelerden gelecek talepleri karşılamak.

f) Üniversite ve ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda Merkezin faaliyet alanları içerisinde danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak, rapor düzenlemek ve ortak proje çalışmalarında bulunmak.

g) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ortak çalışmalar ve projeler hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli altyapı, donanım ve kurumsal organizasyonu sağlamak ve nitelikli eleman yetiştirmek için destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7  (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8  (1) Müdür, Üniversitenin Ekonometri Bölümünde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürüönerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam ederler.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve aldığı kararları uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve Yurt dışındaki araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(2) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Merkez Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi, Müdürüönerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve gerektiğinde Kurula başkanlık eder.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek ve araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek.

c) Merkez tarafından yürütülen araştırmalarla ilgili esasları tespit etmek.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 12  (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanlarınıçalışma usulleri, görev ve yetkileriyle ilgili hususlar Senatoca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2018, Pazartesi